Obchodní Podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky"), zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41083 (dále jen „dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu dodavatele. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce http://norik.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávaní zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Dodavatelem v elektronické podobě.

  1.2.
  Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a klientem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.norik.cz . Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  1.3.
  Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii těchto podmínek najde kupující jako odkaz potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží nebo služby.

  1.4.
  Uzavřená smlouva je Dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.norik.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

  Zde uvedené obchodní podmínky vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím internetového obchodu www.norik.cz, které jsou pro obě strany závazné.

 2. Objednání zboží
  Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím. Po přijetí Vaší objednávky můžete být požádáni k úhradě zálohy na Vaší objednávku ve výši 30% z ceny zboží, aby se předešlo neuváženým objednávkám. Na zálohu Vám bude vystavena zálohová faktura s veškerými náležitostmi. Záloha je nevratná. při platbě převodem na účet Vám nejprve vystavíme proforma fakturu, kterou Vám zašleme elektronicky nebo mailem. Proforma faktura bude obsahovat veškeré iniciály a číslo účtu, na který uhradíte danou částku.
  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.
  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.
  Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky internetového obchodu kupující dává souhlas ke shromaždování a archivování osobních údajů a jeho nákupech od potvrzení objednávky prodávajícím začíná dodací lhůta.

 3. Ceny a platby
  Ceny uvedené jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo řidiči. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
  V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění, zálohu zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

 4. Způsoby úhrady zboží
  • Převodem na účet
   Po přijetí Vaší objednávky můžete být požádáni k úhradě zálohy na Vaší objednávku ve výši 30% z ceny zboží, aby se předešlo neuváženým objednávkám.Na zálohu Vám bude vystavena zálohová faktura s veškerými náležitostmi. Záloha je nevratná. při platbě převodem na účet Vám nejprve vystavíme proforma fakturu, kterou Vám zašleme elektronicky nebo mailem. Proforma faktura bude obsahovat veškeré iniciály a číslo účtu, na který uhradíte danou částku.
   Po uhrazení platby na účet Vám zašleme vystavenou fakturu, jako doklad o zaplacení.

  • Hotově
   Při osobním odběru.

  • Koupě zboží na splátky
   Nabízíme koupi zboží na splátky od následujících partnerů: Hello Bank (bývalý Cetelem)

 5. Záruka
  záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on - line katalogu na webových stránkách www.norik.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Pokud je zboží kupováno na firmu, záruka je 6 měsíců.

  Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami. Při zjištění závad na nábytku, prosíme tento nábytek nemontovat - z důvodu možnosti reklamovat jednotlivé díly.
  Místem uplatnění reklamace je viz kontakty Václavovice,Vratimovská 618, 739 35.

 6. Vrácení zboží
  Spotřebitel má právo podle Občanského zákoníku č. 89/2012 sbírky v aktuálním znění ustanovení § a odstavce odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum obdržení). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem či faxem) formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme.

  Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na nutné náklady, zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

  U zboží, které je zadáváno do výroby v provedení dle požadavku klienta: např barva, specifické rozměry, provedení strany výrobku, potahový materiál či jiné, se při zrušení objednávky klientovi vyúčtují již realizované náklady spojené s realizací objednávky či stáhnou ze zaslané zálohy. Také u zboží, které takto bylo klientovi vyráběno na zakázku u výrobce a je již dodáno, se nevztahuje možnost vrácení peněz dle Občanského zákoníku §53, odstavce 8, bodu C, kdy se bere za to, že se jedná při koupi, o sjednání smlouvy na dílo, jakožto dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

  V případě již smontovaného či použitého zboží ,není z důvodu změny stavu zboží jej již vrátit ve 14-denní lhůtě ( i v případě naší montáže,protože se jedná již o smlouvu o dílo a zboží již není v původním stavu.

  Dle paragrafu 1832 O.Z.informujeme,že dle odst.:(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy,vrátí mu podnikatel bez zbytečných odkladů,nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy,všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání,které od něho na základě smlouvy přijal,stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli, přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy,pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  Při odstoupení po 14 dnech si vyhrazuje právo zboží nepřevzít či v případě individuálního souhlasu,částku krátit z důvodu kontroly stavu zboží, a jeho kompletnosti,čas s převzetím zboží, jeho opětovné naskladnění a další potřebné práce. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny odesílateli.

 7. Zboží
  Potahové látky a barevné odstíny dřevěného nábytku se mohou lišit od skutečnosti (vlivem technických důvodu, nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.).
  Prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu a dřeva v závislosti na výrobních změnách výrobce, které nejsme schopni ovlivnit.
  Foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku.
  Povolená tolerance rozměrů nábytku ±5%.


 8. Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

  Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

  Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím..

 9. Cena dopravy
  Při objednávce do 3000,- Kč je dopravné 340,- Kč.
  Při objednávce nad 3000,- Kč je dopravné 560,- Kč
  Při objednávce nad 25.000,- Kč je dopravné zdarma kromě sedacích souprav

 10. Dodací podmínky
  • Dodací lhůta
   Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. Prodávající si vyhrazuje dodací lhůtu 2-8 týdnů z důvodu široké variability výrobků. V případě objednávek se zálohami, se jako počátek objednávky bere datum připsání úhrady zálohy na náš účet.

   Nedodá-li prodávající zboží ve stanovené lhůtě 0-10 týdnů, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení.

  • Dodávka zboží
   Prodávající bude informovat kupujícího o dodávce zboží telefonicky, emailem, sms zprávou před dodáním zboží.
   Kupující je povinen zajistit si dostatečný počet osob na složení objednaného zboží, zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit odpovědné osobě (řidič). Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad.
   Kupující je povinen dodané zboží bezodkladu prohlédnout a v případě nekompletnosti zboží nahlásit do 2 pracovních dnů ode dne doručení. Pozdější reklamace nebudou vyřízeny.
   Nebude-li kupující schopen dané zboží převzít ve stanoveném termínu, musí neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději však do 24 h po sdělení termínu dodávky (z důvodu plánování tras, vytíženosti auta apod.).
   Odmítne-li kupující převzít zboží při dodávce, nebude-li k zastižení na kontaktní adrese bude prodávající požadovat náklady spojené s dodáním zboží.

  • Doplňková ustanovení
   Zboží je doručeno před dům kupujícího s ohledem na dostupnosti vozu. Řidič zpravidla jezdí bez závozníka, proto není schopen zboží stěhovat po domech či patrech. Naše firma je schopna zajistit připadnou vynášku zboží s ohledem na vytíženost kapacit.
   Zájem o vynášku, montáž je třeba uvést v poznámce při objednání zboží.
   Po obdržení objednávky, vyrozumí prodávající kupujícího a předběžné kalkulaci.

 11. Doplňkové služby
  • Cena vynášky je 75,- Kč/ks á patro. Služba vynášky je doplňková, prodávající si vyhrazuje právo tuto službu odmítnout z časových nebo kapacitních důvodů.
  • Donáška k domu: 75,- Kč/ks
  • Cena za montáž je po individuální domluvě. Standartně je účtováno 300,- Kč/hod za osobu.
  • Platbu vynášky a montáže lze pouze hotovostním stykem.
  • Objednávka montáže a vynášky je závazná, bude-li tato služba odmítnuta při dovozu zboží, bude prodávající požadovat po kupujícím náklady spojené s odmítnutím.

 12. Reklamační řád
  1. Povinnosti kupujícího
  Kupující je povinen dodané zboží bez dokladu prohlédnout a případné zjištěné závady nahlásit v co nejkratším termínu prodávajícímu. Nekompletnosti zboží nahlásit do 2 pracovních dnů ode dne doručení, pozdější reklamace nebudou vyřízeny. Při zjištění závad na nábytku, prosíme tento nábytek nemontovat - z důvodu možnosti reklamovat jednotlivé díly.

  2. Povinnosti prodávajícího
  O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží. Kupující bude vyrozuměn formou elektronické pošty, pokud se obě strany nedohodly jinak.
  Reklamace bude vyřízena v co nejdříve možném termínu ke spokojenosti zákazníka, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
  Nebude-li schopen prodávající dodržet zákonnou lhůtu bude včas informovat kupujícího k individuálnímu řešení reklamace.

  3. Způsob vyřízení reklamace
  Reklamaci je možno podat těmito způsoby: doporučeným dopisem na adresu prodávajícího: Václavovice,Vratimovská 618,739 35 ,
  Včetně odeslání poškozeného zboží pro řádné posouzení oprávněnosti reklamace.

  Kupující je povinen uvést:
  číslo objednávky
  doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury)
  vyplněný reklamační formulář
  výstižný popis závad zboží (pokud máte možnost, přiložte fotografii)


  4. Záruční podmínky
  Záruční doba je 24 měsíců u všech výrobků, pokud není uvedeno jinak.
  Záruční doba pro firmy a OSVČ je 6 měsíců u všech výrobků, pokud není uvedeno jinak.
  Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruční list. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

  Nárok na uplatnění záruky zaniká:
  - poškozením zboží při manipulaci
  - neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze
  - používáním v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci
  - zboží bylo poškozeno živly
  - zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

  5. Všeobecné podmínky
  Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit i jako záruční list. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem faktury při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou či emailovou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, tak mu hrozí, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.

  Reklamace bude vyřízena v souladu s paragrafem Zákona o ochraně spotřebitele.

  U položek, kde je uvedená nulová kupní cena se jedná o zboží,které se naceňuje dodatečně dle požadavků klienta.

  Je to z důvodu velkého množství kombinací a potřebných upřesńujících informací,které jsou potřeba pro stanovení správné ceny. V tomto případě u těchto položek se nejedná o koupi, ale dotaz na cenu.


 13. Ochrana osobních údajů

  Správce osobních údajů
  Správcem osobních údajů je společnost Norik - Pavla Maršálková, Vratimovská 643, 739 35 Václavovice, tel: 775 38 28 19, mail:norik@norik.cz

  Osobní údaje
  Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se fyzické osoby. Zpracováváme pouze základní osobní údaje, které nám poskytnete. Pokud nám poskytujete údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a musíte mít její souhlas k ochraně jejích osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme pouze na základě Vámi poskytnutých údajů, které jsou nezbytné k plnění uzavřené smlouvy.

  Mezi tyto údaje patří - jméno, příjmení, adresa, místo doručení, telefonní číslo, email.

  Veškeré údaje jsou Vámi poskytnuté dobrovolně.Pokud jste klientem společnosti Norik (např. jste s naší společností uzavřeli objednávku), můžeme použít Vámi poskytnuté osobní údaje k zaslání marketingových sdělení.
  Pokud si nepřejete tyto údaje zasílat, budou Vaše údaje vymazány na základě Vašeho požadavku - nesouhlasu budou Vaše údaje vymazány. Tyto sdělení Vám již nebudou zasílány.
  Upozorňujeme Vás, že výmaz se netýká osobních údajů, které Správce potřebuje pro splnění povinností uložených mu zákonem, nebo k ochraně svých oprávněných zájmů.
  Internetový obchod norik.cz není určen pro děti mladší 18-let. Osoba mladší 18-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí písemný souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

  Osobní údaje, které jsou získávány automaticky
  Jedná se o údaje, které jsou získávány automaticky na základě návštěvy našich internetových stránek. Jedná se např. o IP adresu, čas a datum přístupu na naše stránky, informace o Vašem internetovém prohlížeči, popř. operačním systému, jaké zboží jste shlédli, apod..Tyto informace jsou ale anonymní a nelze zjistit, jaká osoba náš web navštívila.

  Uložení osobních údajů
  Osobní údaje týkající se Vaší osoby jsou společností zpracovávány po dobu uskutečnění obchodu.Uchovávány jsou po dobu, kterou nám ukládá zákon o archivaci a jiné související právní předpisy.

  Další příjemci osobních údajů
  V případě je možné předání osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném pro účely plnění smlouvy třetím osobám (např.subdodavatelé, apod.).Naše společnost spolupracuje s externími společnostmi, které nám pomáhají plnit splnění smlouvy (např. přepravní společnosti, apod.).Obchodní společnost si pečlivě vybírá své partnery, kterým Vaše data svěřuje a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

  Vaše práva
  Jako fyzická osoba máte právo si vyžádat od Správce přístup k Vašim osobním údajům a informace, jaké údaje o vás zpracovává. Máte právo vyžadovat opravu po správci nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.

  Jednou z hlavních priorit naší společností je zajistit bezpečnost našich klientů. Toto zabezpečení nám pomáhají zajistit technické a mechanické prostředky k zajištění Vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům našich klientů je umožněn pouze oprávněným osobám, které jsou vázány mlčenlivostí na základě smluv.
Mimishop Klaudia Mimishop Norik